Login

ALGEMENE VOORWAARDEN LODEWIJK.FRL

Algemene Voorwaarden - versie 16 November 2015

Lodewijk.frl zal hierna vermeld worden als Lodewijk ICT.

De volgende websites vallen onder een en de zelfde voorwaarden.
- lodewijk.frl - lodewijkict.nl - theolodewijk.nl - xllent-hosting.nl -

Algemene voorwaarden reparatie

1. Toepasselijkheid
1.1 In deze algemene voorwaarden van lodewijk.frl hebben de hierna te noemen termen de volgende betekenis:
a. lodewijk.frl: hierna te noemen Lodewijk ICT;
b. Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Lodewijk ICT;
c. Opdracht: een overeenkomst tussen Lodewijk ICT en opdrachtgever voor de levering van diensten inclusief de Voorwaarden;
d. Werkbon: het formulier waarop de Opdracht is omschreven, evenals de benodigde gegevens van de opdrachtgever;
1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere aanbieding en iedere Opdracht.
1.3 Door de opdrachtgever voorgestelde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend, tenzij en voor zover deze specifiek schriftelijk door Lodewijk ICT zijn aanvaard.
1.4 Afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.5 Indien een of meerdere bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden geldig en van kracht. Opdrachtgever en Lodewijk ICT zullen alsdan de nietige of niet afdwingbare bepaling vervangen door één of meerdere nieuwe bepalingen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo nauwgezet mogelijk zullen benaderen.

2. Uitvoering van de Opdracht
2.1 Lodewijk ICT zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Lodewijk ICT zal zich hiervoor inspannen, maar geeft geen garantie met betrekking tot het resultaat. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door Theo Lodewijk en dat opdrachtgever te allen tijde verplicht is de tarieven voor de gewerkte uren (inclusief de voorrijkosten) te voldoen, ongeacht het resultaat van de dienstverlening.
2.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Lodewijk ICT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Lodewijk ICT worden verstrekt.
2.3 Lodewijk ICT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2.4 Indien Lodewijk ICT en opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Lodewijk ICT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen ter zake de daaraan voorafgaande fase volledig is nagekomen.
2.5 Opdrachtgever garandeert dat hij of zij de eigenaar van het product is ten aanzien waarvan de diensten worden geleverd en geen gebruik maakt van illegaal verkregen software en/of materialen. Opdrachtgever vrijwaart Lodewijk ICT voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee, alsmede in verband met de uitvoering van de Opdracht.
2.6 Bij het aantreffen van onrechtmatigheden bij opdrachtgever zal Lodewijk ICT te allen tijde melding doen bij de daarvoor geldende instantie(s).
2.7 Werkgeversgezag, toezicht en leiding met betrekking tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de werknemers van Lodewijk ICT berust bij Lodewijk ICT. Opdrachtgever komt in dit verband nadrukkelijk geen instructiebevoegdheid toe.

3. Wijziging van de Opdracht
3.1 Indien Lodewijk ICT en opdrachtgever een wijziging of aanvulling van de Opdracht overeenkomen, kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht wijzigen. Lodewijk ICT zal opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3.2 Tijdsinschattingen van Lodewijk ICT zijn slechts indicaties waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

4. Klachten
5.1 Klachten over de geleverde diensten dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na voltooiing van de betreffende Opdracht per brief, per e-mail of per online contactformulier op de website, te worden gemeld aan Lodewijk ICT.

5. Betaling en annulering
6.1 Betalen kan door opdrachtgever contant of per bankoverschrijving worden voldaan, bij een bankoverschrijving dient de opdrachtgever de overmaking te laten zien aan de opdrachtnemer.
6.2 Indien Lodewijk ICT incassomaatregelen moet treffen tegen de opdrachtgever, is de opdrachtgever naast de wettelijke (handels)rente ook de wettelijke incassokosten verschuldigd.
6.3 Bij annulering van de Opdracht binnen 48 uur voorafgaande aan de geplande uitvoering, is opdrachtgever de voorrijkosten en een uur het geldende tarief verschuldigd.
6.4 Bij gedeeltelijke uitvoering van de Opdracht is Opdrachtgever aan Lodewijk ICT een evenredige vergoeding verschuldigd.

6. Tarieven
6.1 Alle door Lodewijk ICT vermelde tarieven zijn inclusief BTW.
6.2 Lodewijk ICT heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. Voor de geldende tarieven zie www.lodewijk.frl/tarieven.

7. Verzuim
7.1 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover Lodewijk ICT niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of andere formaliteiten in verzuim.

8. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
8.1 Lodewijk ICT is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook onverschillig door welke oorzaak, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld van Lodewijk ICT. Indien en voor zover op Lodewijk ICT enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot 3 maal het factuurbedrag van de Opdracht.
8.2 Opdrachtgever vrijwaart Lodewijk ICT voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever gebruikte of verstrekte materialen of gegevens in verband met de uitvoering van de Opdracht.
8.3 Opdrachtgever is gedurende de uitvoering van de opdracht verplicht zelf ter plekke aanwezig te zijn.
8.4 Het geven van adviezen over aan te kopen software of hardware behoort niet tot de kerntaken van Lodewijk ICT. Wanneer Lodewijk ICT aan opdrachtgever gevraagd of ongevraagd een suggestie doet over een aankoop, handelt Lodewijk ICT niet als tussenpersoon, handelsagent, distributeur, of verkoper van de door opdrachtgever aangekochte software of hardware. Opdrachtgever dient zelf bij de leverancier na te gaan of eventueel aan te kopen software of hardware geschikt is voor het systeem en beoogde gebruik van de opdrachtgever. Lodewijk ICT verstrekt ter zake geen enkele garantie.
8.5 In verband met kwaliteitscontrole kan communicatie per telefoon of e-mail met medewerkers van Lodewijk ICT door Lodewijk ICT gemonitord worden.

9. Overmacht
9.1 Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht die het gevolg is van overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming).

10.Toepasselijk recht en geschillen
10.1 De Voorwaarden, de Opdracht en andere opdrachten die voortvloeien uit of in verband staan met de Opdracht zullen uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die zich voordoen in verband met de Voorwaarden, een Opdracht of andere opdracht die voortvloeien uit of verband houden met een Opdracht, dienen met uitsluiting van elke andere rechter aan de bevoegde rechter te Utrecht te worden voorgelegd.